Privacybeleid

Privacybeleid
 
Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou en/of je kind nodig. De Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort in het Engels de GDPR) voorziet in onze taak om je mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we je die informatie.
 
Welke gegevens verzamelen we over jou en/of je kind? En waarom?
We verzamelen persoonsgegevens zoals naam en voornaam, rijksregisternummer, gegevens over je gezondheid, ontwikkeling, bijkomende of eerdere hulpverlening, de aansluiting bij je mutualiteit en eventueel financiële gegevens. Kortom gegevens die we nodig achten van jou en/of je kind in het kader van de hulpvraag die er wordt gesteld om vervolgens adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens die we van en over jou en/of je kind hebben vallen onder het (gedeeld) beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen:
- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts of behandelende arts, binnen het Liaan-team bij multidisciplinair overleg
- indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn bv. met de overheid, je mutualiteit
- wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd bv. met de (zorg)leerkracht van je kind, met het CLB

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou en/of je kind bewaren?
Je hebt recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou en/of je kind bewaren. Je kan daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende therapeut richten. Standaard ontvang je een exemplaar van de verslagen die worden opgemaakt.
Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het dossier zouden zijn opgenomen te wijzigen. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.
Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens? Hoe lang worden ze bewaard?
De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelende therapeut. Deze is verplicht om jouw of het dossier van je kind 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat gegevens 30 jaar worden bewaard.